Σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ/Α.Π. 75/ΕΕΠΠΣ/1-7-2020), οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πι-νάκων ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου μας.

Η χρονική περίοδος υποβολής των ενστάσεων είναι  από την Τετάρτη 15-7-2020 έως την Παρασκευή 17-7-2020 στις 15:00. Η υποβολή της ένστασης θα γίνει ηλεκτρονικά, με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σχολείου μας:  mail@2gym-peir-thess.thess.sch.gr.

Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από το ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου μας. Οι αναμορφωμένοι πίνακες θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Σχολείου μας, της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακε-δονίας, και της Ε.Ε.Π.Π.Σ. την Παρασκευή 24 Ιουλίου  2020 στις 12:00.