Εκτός από το σχολείο μας, στο δίμηνο αυτό πρόγραμμα συμμετείχαν σχολεία από τις χώρες Τυνησία, Τουρκία, Λιθουανία, Ιταλία και Αρμενία. Είχαμε πολλές όμορφες στιγμές, όπως τις διαδικτυακές μας συναντήσεις με τα άλλα σχολεία. Υπήρξαμε πολύ δημιουργικοί, όπως όταν δημιουργήσαμε την ιστορία για τη φόρμιγγα.

https://www.storyjumper.com/book/read/98857706/THE-PHORMINX#

Ο τελικός μας στόχος ήταν η από κοινού παρουσίαση ενός τραγουδιού.

https://youtu.be/lSrGPmDX4cA

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-idUvMcWssL%3Ffbclid%3DIwAR0EOgfZ5eC9rjfqeCQiAt4QWCD0YLzHfwwOgx4eJfe6Geam3WvDZS8bOf8&h=AT0vdlo1V1qz48bgz9fXxnnYFJ6k616vtp7S9-yenRTTBrScHl7p7a6QDCcPVBNddT71r7X1DWjs3XWE93LqrsNFmv4Tjv93PxyydrXOxa4sA1AGu-eb36tVx-owgjYyZor0m06u67gble_5Aks

 

 

Tags: , ,