Η διεξαγωγή της δοκιμασίας θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου, την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. και θα έχει διάρκεια 150 λεπτά. Ώρα προσέλευσης των μαθητών/τριών στο σχολείο: 08.00 π.μ.

Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ. Συγκεκριμένα:

  • Συνιστάται η διενέργεια self-test καθώς και η χρήση προστατευτικής μάσκας.
  • Οι εξετάσεις θα γίνουν σε αίθουσες καλά αεριζόμενες και με την προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των μαθητών.

Γενικές Οδηγίες

Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους (αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης), για πλήρη ταυτοποίησή τους. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην οικεία σχολική μονάδα, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων.

Οι μαθητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, ταυτοποιούνται και σημειώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο/στα φύλλο/α εξέτασης σε σημείο/α που τους υποδεικνύεται από τους επιτηρητές, καλύπτεται/ονται κατά την παράδοσή του/τους και ανοίγουν μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας.

Η επιλογή των θεμάτων, στα οποία εξετάζονται οι μαθητές/τριες, γίνεται με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του Διευθυντή/ντριας, κατά περίπτωση, της οικείας σχολικής μονάδας από επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων. Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων έχουν την μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και είναι είκοσι πέντε (25) στον αριθμό για κάθε γνωστικό πεδίο, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κ.λπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους/ιες για να απαντήσουν.

Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα είναι τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Σημειώνεται ότι, δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, κατά περίπτωση, επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας: α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και β) πίνακα με σειρά κατάταξης
των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2022. Σε περίπτωση ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ες, είτε για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση, οποία πραγματοποιείται με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, παρουσία και των ενδιαφερομένων γονέων/κηδεμόνων, τηρουμένων των μέτρων που προβλεπόμενων από το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο για την πανδημία, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση που εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, τα κενά που προκύπτουν πριν την 20η Ιανουαρίου 2022 καλύπτονται με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3 της περ. Α’
της παρούσας.

Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ως υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται οι μαθητές/τριες που αναφέρονται στην παρ. 8 της υπό στοιχεία 58877/Δ6/25.05.2021 (Β’ 2184) υπουργικής απόφασης, στην οποία καθορίζεται και ο τρόπος εξέτασης των παραπάνω μαθητών/τριών καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να προσκομιστούν στην σχολική μονάδα.

 

Tags: