Εποπτικό Συμβούλιο 2ου Π.Γ. Θεσσαλονίκης

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων Σχολείων έχει την παιδαγωγική και την επιστημονική ευθύνη του Σχολείου. Προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Το ΕΠ.Ε.Σ. του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
Πρόεδρος: Σταύρος Δημητριάδης,  Αν. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μέλη: Λευκοπούλου Σουλτάνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, 1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κική Αντικουλάνη, Διευθύντρια 2ου Π.Γ. Θεσσαλονίκης
Δέσποινα Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Εκπαιδευτικός του 2ου Π.Γ. Θεσσαλονίκης