Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄5255/28-11-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:76629/27-11-2020 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30
Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020».